четвъртък, 2 юли 2015 г.

Публично обсъждане        
Публично обсъждане на отчета на общинския дълг за 2014 година , отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2014 година на община Ракитово се състоя в залата на Общински съвет-Ракитово на 1 юли. Кметът на Общината Любомир Петков и зам.-кметът по финансите изнесоха следните данни:

Бюджетът на община Ракитово за 2014 година, приет с Решение №443/30.01.2014 година е 7777096 лв., от които за държавни дейности  5328680 лв., за дофинансирани от бюджета държавни дейности 84662 лв., за общински дейности – 2363754  лв.
Основните изменение на бюджета през годината са в резултат на промени, свързани с разчети с централния бюджет. В сферата на образованието промените свързани с разчети с централния бюджет са в размер на 198 хил.лв. Със заповеди на директорите на училищата, прилагащи делегиран бюджет, се увеличи  плана за собствените приходи в размер на 26053 лв. 
С Решения на общинския съвет  се увеличиха собствените приходи на общината с 317880 лв., от които - от продажба на земя с 203484 лв., продажба на ДМА с 20000 лв. и увеличение на други общински данъци и такси с 94396 лв. и се увеличи плана за капиталовите разходи за „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на ул.”Райна Княгиня”, плана за текущите разходи и ремонти в общината.
С Решение № 543/18.06.2014 г. се увеличиха приходите на общината по параграф 2404 „Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги” със 111444 лв. от доставка на храна от ОП”ЦУДС” на общинските училища и центрове.
Със заповеди на кмета на общината се увеличи плана по прихода със събраните средства от дарения за празника на града с 5730 лв.като със същата сума се увеличи и плана по разхода в дейност  „Други дейности по културата”.Увеличи се и плана по прихода от дарение с 1000 лв. за изплащане на помощ на служител на общината. Средствата са използвани целево и по предназначение.
Изпълнението на приходите по бюджета на общината към 31.12.2014 година възлиза на  93,69% спрямо годишния план, от които собствените приходи се изпълняват на 65,56 %, а субсидиите– на 100%.  Към 31.12.2014 година по бюджета на общината сме получили дългосрочен заем от  „ФЛАГ” ЕАД в размер на 572168 лв. за изпълнение на проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово- гр.Ракитово, гр.Костандово, с.Дорково”. Тези средства са предоставени като трансфер от бюджета на общината към извънбюджетните сметки за възстановяване на получения аванс по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи”, на които се наложи корекция от ДФЗ. По бюджетната сметка на общината е възстановен трансфер в размер на 111392 лв. от проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” и е приключен  мостовия кредит по проекта с  ФЛАГ” ЕАД. Към 31.12.2014  година има предоставени заеми към извънбюджетните сметки на общината в размер на 41607 лв., които очакваме да се възстановят  през 2015 година  след  верификация на разходите от  УО по изпълняваните  проекти. Общината своевременно внасяше дължимите вноски към „ФЛАГ” ЕАД и от централния бюджет получихме целеви трансфери  60890 лв. за компенсации  за част от лихвите и таксите, които заплаща общината като за нас това е 90% от задължението ни.
Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на  93,69% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 91,40%,  а за местните дейности    98,10 %. През 2014 година се изплати задължение на общината по дело 557/2014 г. на „Проинвест строй”ЕООД в размер на 366 хил.лв., отразено по параграфи 1020 Разходи за външни услуги” и 1092 „Разходи за договорени санкции, съдебни обезщетения и разноски”. Ползваха се временно свободни средства от държавно делегираните дейности съгласно решение №617/10.10.2014 г. на общинския съвет и към 31.12.2014 година има отчетен преразход по параграф 1092 в размер на 81 хил.лв.
Изпълнението на плана за  капиталовите разходи е  80,26%. Целевата капиталова субсидия се изпълнява на  100%. Не се изпълнява обект „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационна мрежа на гр.Ракитово – водопроводна мрежа за питейна и водопровод за минерална вода по улица „Райна Княгиня” с 96398 лв., който остава преходен и през 2015 година. Плана за целевата субсидия се изпълнява на 100%.
През  2014 година община Ракитово  работи  по следните проекти и програми:
1. ОП „Човешки ресурси”-   проекти:
- „Подкрепа за достоен живот”;
-„Приеми ме”;
-„Подкрепа за заетост”;
-„Помощ в домашна среда” ;
-„Административен капацитет”- подприоритетни оси 1.1, 1.3 и 2.2, а общинските училища и детски градини работят по  проект „Успех”, „Включващо обучение” и „Квалификация на педагогически специалисти”.
2.ОП „Регионална развитие”:
- проект „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на палеонтологично находище в с. Дорково като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”.
3. Европейски земеделски фондове.
-„Реконструкция, рехабилитация  и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населените места на община Ракитово”;
-„Рехабилитация, реконструкция на общински път PAZ 1181 Дорково – яз. Стена Батак, км.  7+400 – 18+000/локален км. 0+000 – 10+600/“ и  „Изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово, община Ракитово, област Пазарджик“;
-„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр.Ракитово, община Ракитово”;
-„Реконструкция и подобряване на сградния фонд на читалище „Будилник” - гр.Ракитово и читалище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Дорково”.
На 01.01.2014 година община Ракитово има поет общински дълг в размер на 1405545 лв. - главници, от които 143781 лв. е за  собственото участие на общината по проект „Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчива местно развитие в община Ракитово”, 1257566 лв. по проект „Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” и 4198 лв. остатък финансов лизинг. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от ОПРР-2007-2013 година. 
През 2014 година съгласно Решение №441/21.12.2013 г. общината пое нов  общински дълг в размер на 572168 лв. от  Фонд за органите на местно самоуправление в България – ЕАД за покриване на   разходите по проект Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротоари в населени места на община Ракитово - гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково”. Лихвите по този дълг са в размер на 109092 лв.и 7800 лв. е таксата за обслужване.
След верифициране на разходите от Управляващият орган е погасен  мостовия кредит по проект „Създаване и популяризиране на културно – историческия продукт в община Ракитово, чрез адаптация на Палеонтологично находище – с. Дорково, като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” в размер на 573640 лв.Общият размер на вноските по главници през 2014 година по всички кредити и финансовия лизинг е 754409 лв. Разплатени са такси и комисионни в размер 4117 лв. и лихвени плащания за 63478 лв.