понеделник, 27 юли 2015 г.

Община Ракитово успешно приключи още един проект с европейско финансиране
   Община Ракитово приключи успешно проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Общата стойност на проекта възлиза на 47 546,06 лв.
    
Общата цел на подписания договор бе повишаване на капацитета и професионализма на общинските служителите в община Ракитово. Тази обща цел се постигна чрез реализирането на две специфични цели - повишаване на компетентността на общинските служители в работата на община Ракитово и подобряване на мотивацията на общински служители за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
    С доброто изпълнение на проекта Община Ракитово ще постигне още повишен капацитет на служителите в община Ракитово чрез подобряване на квалификация и повишаване на мотивацията.
В рамките на проекта бяха изпълнени и основните дейности по проекта, бяха обучени общо 24 служители на администрацията на община Ракитово в курсове от каталога на ИПА, 17 обучени служители по 2 специализирани обучения и общо 52 служители, за които бяха проведени групови изнесени обучения.
     Резултатите от изпълнението на проекта доведоха до подобряване на работата на общинската администрация, осигуряване на модерно и отговарящо на изискванията на гражданите и бизнеса административно обслужване.