петък, 23 ноември 2012 г.

Зелена академияНа 01.12.2012г.
на територията на Професионална гимназия
по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград
ще се проведе:

Първа информационна среща „Зелена академия

организирана от
Службата за съвети в областта на биологичните ресурси БИОРЕС
към Лесотехнически университет
съвместно с
Изпълнителна агенция по горите

Ще бъдат обсъдени теми като горска сертификация, Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. – горски мерки, възможности за кандидатстване по европейски програми и механизми, основни изисквания за стопанисване на земите, управление на територии в Натура 2000, планинско фермерство и екотуризъм, лесовъдство за частни горовладелци и др.
Лектори ще бъдат преподаватели от Лесотехнически университет , експерти от Изпълнителна агенция по горите , експерти от Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, НПО и др.
Допълнителна информация можете да получите от проф. Румен Томов, зам.-ректор на ЛТУ и ръководител на проекта, на телефон 0888 686 200.