петък, 30 ноември 2012 г.

Национален референдум
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите че по повод предстоящото произвеждане на Национален референдум на 27 януари 2013 г. в срок до 14.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:
1.      Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 27.12.2012год. включително.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до общинска администрация Ракитово. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

2.      Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 12.01.2013 год. включително.
3.      Удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите в произвеждането на референдума лица се издават след подадено писмено заявление и декларация по образец до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до 12.01.2013год. включително.
4.      Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци след подадено писмено заявление до Общинска администрация гр. Ракитово в срок до: 19.01.2013г. 
5. Избирателните списъци са обявени, както следва:

№ на секцията
населено място
адрес на мястото за обявяване на избирателните списъци
132400001
гр.Ракитово
В сградата на общината – ул. „Иван Клинчаров„ № 57
132400002
гр.Ракитово
Иван Клинчаров № 68, клуб на пенсионера
132400003
гр.Ракитово
ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400004
гр.Ракитово
ул. Александър Стамболийски № 7, магазин на РПК
132400005
гр.Ракитово
Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400006
гр.Ракитово
Магазин на Аксиния Тошкова – ул. „Яне Сандански”№ 2
132400007
гр.Ракитово
Бивш магазин на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 45
132400008
гр.Ракитово
Бивш магазин на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 45
132400009
гр.Костандово
пл."Европа" № 1 северния вход на училището
132400010
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400011
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400012
гр.Костандово
ул."Христо Ботев" № 37, витрините на читалище „Просвета”
132400013
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400014
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400015
с. Дорково
ул. Цепина № 46 А
132400016
гр.Ракитово
Бивша сладкарница на РПК – ул. „Вела Пеева”№ 48