петък, 31 октомври 2014 г.

Пети поред проект за обучение на служители изпълнява Община Ракитово

На 31 октомври в залата на Община Ракитово се проведе откриваща пресконференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”. Кметът на общината Любомир Петков откри пресконференцията, а зам.-кметът и ръководител на проекта – Красимир Вандев презентира основните дейности и цели. Това е петият проект  за обучение на общински служители, който изпълнява Общината. Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия  BG051PO002/13/2.2-14. Договорът за проекта бе подписан на 13.08.2014 г.,  със срок за изпълнение 12 месеца. Сумата по проекта е 47 546,06 лв.  с ДДС.