петък, 10 октомври 2014 г.

Община Ракитово плаща стари дългове, спасява общинската гора от продан

снимка: "Деймос" ТВ
    На 10 октомври в залата на Община Ракитово се проведе извънредно заседание във връзка със задълженията на Община Ракитово по Дело №557/2014г. по описа на ЧСИ Деница Станчева. По договор №161/03.08.2010г. и възлагателно писмо от 19.08.2010 г., с предмет „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на Община Ракитово” на 11.09.2011г. е сключено споразумение с нотариална заверка на подписите между Община Ракитово, представлявана от Кмета Емилия Еленкова и „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД, ЕИК 115825867, представлявано от Красимир Донков, съгласно което Община Ракитово дължи на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ” ЕООД сумата от  487 657.12 лв, която ще бъде плащана на вноски. Поради неплащането на договорените вноски от страна на Община Ракитово, „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД подава заявление по чл.417 от ГПК, въз основа на което е образувано частно гражданско дело №1322/2011г. по описа на Районен съд Велинград. На 14.11.2011 г. в полза на „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ”ЕООД, е издаден изпълнителен лист за сумата от 487 657.12лв. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително дело №772/2011г. по описа на ЧСИ В. Апостолов за сумата от 497 410.22лв.
  Със споразумение от 27.02.2012г. Община Ракитово плаща 305 539.88лв., представляващи неизплатена част от възнаграждение по договор №161/03.08.2010г. по издадени фактури, ведно с лихвата за забава.Останалата част от сумата, в размер на 178 237.79лв, представляваща възнаграждение за допълнително възложени СМР с възлагателно писмо от 19.08.2010 г.остава неразплатена и непризната от нас и в момента за доказването и се води съдебно дело. Изп. Дело № 772/2011г е преобразувано в изп. Дело №557/2014г. по описа на ЧСИ Деница Станчева. По делото е насрочена публична продан на девет имота частна общинска собственост на 29.10.2014 г., представляващи гора. Размера на задължението по делото към момента е 366 039.18лв.
   На основание изложената фактическа обстановка и с цел да бъде предотвратена публичната продан на имотите частна общинска собственост чрез прекратяване на изпълнителното дело, Общински съвет Ракитово даде съгласието си кметът на Община Ракитово Любомир Петков да извърши цялостно плащане на задължението на Община Ракитово. Решението бе взето в присъствието на председателите на двете ракитовски сдружения – „Суткя” и „Ракитово 21-ви век”, общественици и граждани. По предложение на председателя на сдружение „Ракитово 21-ви век” бе сформирана и комисия (от представители на двете сдружения, представители на Общински съвет,  Общинска администрация и граждани), която да се запознае отблизо с документите по казуса и запознае обществеността.