петък, 11 май 2012 г.

Стартира приема на заявления на кандидат-приемни родители


Проект “И аз имам семейство” в община Ракитово

През ме­сец май  за­по­ч­ва при­е­ма­не­то на за­я­в­ле­ния от кан­ди­да­ти­те за при­ем­ни ро­ди­те­ли по про­ект „И аз имам се­мей­с­т­во”, по оперативна  програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 -5.2.11 “Приеми ме”, по кой­то об­щи­на Ракитово е пар­т­ньор. При­о­ри­те­т­но ще се тър­сят се­мей­с­т­ва за де­ца­та от 0 до 3 го­ди­ни. Ус­лу­га­та при­ем­на гри­жа е до­б­ро­вол­на, про­фе­си­о­нал­на и за­ме­с­т­ва­ща. При­ем­ни­те ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват въз­на­г­ра­ж­де­ние за от­г­ле­ж­да­не на де­те, а про­фе­си­о­нал­ни­те при­ем­ни ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват и тру­до­во въз­на­г­ра­ж­де­ние, оп­ре­де­ле­но в про­цент от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та за стра­на­та, съ­о­б­ра­з­но броя на де­ца­та. При­е­мен ро­ди­тел с ед­но де­те ще по­лу­ча­ва 130% от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та, за две де­ца  140% и за три де­ца съ­о­т­ве­т­но 150%. Ос­вен те­зи сре­д­с­т­ва при­ем­ни­ят ро­ди­тел ще по­лу­ча­ва ме­се­ч­на из­д­ръ­ж­ка за вся­ко де­те, ка­то за де­те от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г.  260лв..
При по­да­ва­не на за­я­в­ле­ни­е­то кан­ди­да­ти­те за при­ем­но се­мей­с­т­во при­ла­гат към не­го сле­д­ни­те до­ку­мен­ти, опи­са­ни в чл. 8, ал.1, т.1-7 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях :
Списък с необходими документи за кандидатстване за приемно семейство

1.                 Заявление по образец.
2.                 Копие от документ за самоличност.
3.                 Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.
4.                 Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето.
5.                 Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето/ които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.
6.                 Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.
7.                 Свидетелство за съдимост.
8.                 Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За контакти: Екип за администриране на проекта- Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров”№57, ет.2, ст.206 , тел. 03542 20-44, вътр. 10, екип за  приемна грижа – СНС „Развитие –Ракитово”,  гр. Ракитово, ул. „Тодор Тупаров” №22. тел. GSM: 0886426349; 0899915569