сряда, 30 май 2012 г.

Общински съвет-Ракитово проведе майското си заседание

   Редовното заседание на Общински съвет-Ракитово се проведе на 29 май. На него бе решено Домашен социален патронаж да мине на разпореждане на общинска администрация. Промяната е във връзка с намерението на Общината да създаде „Център за услуги в домашна среда”, във връзка с кандидатстването по проект „Помощ в дома” по ОП РЧР на стойност 250 000лв. Преразгледан бе договора за концесия, сключен с „Бутилираща компания Ракитово” ЕООД, за да бъде актуализиран по новите изисквания за отдаване на концесия. Решено бе да бъде свикана комисия, във връзка с инвестиционното намерение на бутилиращата компания за количеството вода от сондаж 9А. Общинските съветници гласуваха изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Общинските съветници гласуваха положително и предложената Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Ракитово. Също така, беше приета и Стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. в община Ракитово. На това заседание бяха изнесени и два отчета – този за работата на Общинския съвет за периода ноември – април, и отчет за работата на кмета на общината за първото шестмесечие от мандата. Общински съвет-Ракитово определи и обема на годишно ползване на дървесина от общинска гора за 2012 г. Местните парламентаристи гласуваха и отпускането на парична помощ за лечение на ученичката Даниела Арсенова.